III. MEZIOBOROVÁ KONFERENCE

SEXUOLOGIE, REHABILITACE
A REPRODUKČNÍ MEDICÍNA
3. – 4. listopadu 2023
Mikulov, hotel Galant

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na III. mezioborovou konferenci "Sexuologie, Rehabilitace a Reprodukční medicína", která se koná v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant. Konference je pořádána za odborné garance Gynekologicko – porodnické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice Brno, Sexuologické společnosti ČLS JEP, Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze a Katedry fyzioterapie a rehabilitace LF MU.

Odborný program konference bude sestaven z vyzvaných sdělení od předních odborníků zabývajících se danou problematikou. Součástí odborného programu bude i e-posterová sekce, do které může přispět každý účastník konference. Naším cílem je uspořádat nejen odbornou konferenci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci, ale i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány jak v rámci odborných sekcí, tak i formou panelových a kuloárních diskuzí.

Odborný program konference bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.

Spolu s programovým výborem věříme, že se tohoto setkání budete moci zúčastnit.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

za programový výbor

doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.
Mgr. MUDr. Jan Greguš


Programový výbor

Mgr. MUDr. Jan Greguš
Centrum prenatální diagnostiky

prim. MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.
Urologické oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

prof. MUDr. Michal Michal
Bioptická laboratoř s.r.o.

doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.
Katedra sexuologie IPVZ
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU

prim. MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU

doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.
Ústav lékařské genetiky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc

prim. MUDr. Petr Uher, Ph.D.
Ferticare Praha

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

prof. PhDr. Petr Weiss, CSc.
Národní ústav duševního zdraví

prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK v Praze

Všeobecné informace


Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01, Mikulov


Registrační poplatky

 


do 26. října 2023

na místě

Lékař, člen SS ČLS JEP / SSS SLS

Kč 2 190,- / EUR 96,-

Kč 2 590,- / EUR 113,-

Lékař, nečlen SS ČLS JEP / SSS SLS

Kč 2 390,- / EUR 105,-

Kč 2 790,- / EUR 122,-

NLZP, člen SS ČLS JEP / SSS SLS

Kč 1 690,- / EUR 75,-

Kč 2 090,- / EUR 92,-

NLZP, nečlen SS ČLS JEP / SSS SLS

Kč 1 890,- / EUR 83,-

Kč 2 290,- / EUR 100,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu konference, 1 x oběd, vstupenka na společnou večeři, konferenční materiály a DPH.


E-posterová sekce

Poster ve formátu A0 prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz ve formátu pdf nejpozději do 31. října 2023.


Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti nebo na veřejném parkovišti před hotelem.


Registrace účastníků

3. listopadu  2023          15.30 – 19.00 hod
4. listopadu 2023             8.00 – 10.00 hod

Registrující osoby Vám rádi zodpoví Vaše event. dotazy.

Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program semináře.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory
a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.
NLZP obdrží certifikát o účasti.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 4. listopadu 2023 oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.
Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Společná večeře

Společná večeře se koná dne 3. listopadu 2023 od 19.00 hod v hotelu Galant.
Cena večeře je zahrnuta v registračním poplatku.

Rezervační formulář prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.muchova@symma.cz

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz